No.

Title

Artist

Year
004

Tokyo Product Design ’91

-

1991

Tokyo Product Design ’91

ASAHARA Sigeaki / ABE Kozo / IIJIMA Naoki
IGARASHI Takenobu / ITO Toyo / UCHIDA Shigeru
UMEDA Masanori / OKAYAMA Sinya / OKI Kenji
OSHINOMI Kunihide / KAWAKAMI Motomi / KAWAKUBO Rei
KAWASAKI Kazuo / KITA Toshiyuki / KUROKAWA Masayuki
KONDO Yasuo / SATO Kozo / SHIMIZU Tadao
SHIMIZU Fumio / TOYOHISA Shozo / HOSOE Isao
MIHARA Shohei / MORITA Masaki / YANO Hiroshi
WATANABE Hisako

THE SEIBU DEPARTMENT STORES, LTD. SHIBUYA SEIBU
Tokyo 1991