No.

Title

Artist

Year005

Bunkamura Design Collection ’96

-

1996


Bunkamura Design Collection ’96

ABE Kozo / AWATSUJI Hiroshi / IGARASHI Takenobu
IWASAKI Ichiro / UCHIDA Shigeru / UMEDA Nanae
UMEDA Masanori / ENOMOTO Fumio / KATO Takashi
KATO Toshio / KANOME Takashi / KAWAKAMI Motomi
KAWASAKI Kazuo / KITA Toshiyuki / KIMURA Katsu
KUROKAWA Masayuki / KOMATSU Makoto / SATO Kozo
SATO Madoka / SHIMIZU Fumio / SEKI Kazuharu
Kyong-hee Cho / MIZUTANI Soichi / MIHARA Shohei
MORISHIMA Hiroshi / MORITA Toshiaki / YAMAGUCHI Kazuma
Antonio Citterio / Joanna Lyle / Julian Brown
King-Kong / Maurizio Duranti / Michael Graves
Michael De Lucchi / Philippe Starck / Stefano Giovannoni

TOKYU BUNKAMURA, Inc.
Tokyo 1996