No.

Title

Artist

Year002

MODERN

-

1995MODERN art, architecture and design in Japan

TATSUNO Toeko / NEGISHI Yoshiro / NAKAMURA Kazumi
OKAZAKI Kenjiro / ITO Makoto / SUZUKI Takashi
FUNAKOSHI Katsura / MURAKAMI Toru / SEJIMA Kazuyo
BAN Shigeru / ISHIDA Toshiaki / NAITO Hiroshi
OGAWA Shinichi / KISHI Waro / IIDA Yoshihiko
DAN Norihiko / MIZUTANI Soichi / OTSUKA Noriyuki
SATO Kozo / ASAHARA Sigeaki / TODA Seiju
KASAI Kaoru / MAEDA Osamu / NAGASAWA Yoichi

KASAI Kaoru Book Design

Rikuyosha Co., Ltd.
Tokyo 1995