No.

Title

Artist

Year
001

PRODUCT DESIGN IN JAPAN

-

1990


PRODUCT DESIGN IN JAPAN

SHIMIZU Tadao / MORITA Masaki / ABE Kozo
KITA Toshiyuki / OKAYAMA Sinya / KAWAKUBO Rei
KAWAKAMI Motomi / UMEDA Masanori / ISOZAKI Arata
WATANABE Hisako / SHIMIZU Fumio / TOYOHISA Shozo
HOSOE Isao / KUROKAWA Masayuki / UCHIDA Shigeru
KAWASAKI Kazuo / IGARASHI Takenobu / MIHARA Shohei
SHINOHARA Kazuo / ITO Toyo

KATSUI Mitsuo Book Design

Rikuyosha Co., Ltd.
Tokyo 1990