No.

Title

Artist

Year018

Iino Building

KASAI Kaoru

2011Iino Building

KASAI Kaoru Logotype Design Work

Iino Kaiun Kaisha, Ltd.
Tokyo 2011