No.

Title

Artist

Year

008

Shiodome Tower

KASAI Kaoru

2003

Shiodome Tower

KASAI Kaoru Sign Design Work

Kajima Shiodome Development Corporation
Tokyo 2003